Условия за ползване

Условия за наемане на автомобили под наем

Възрастови ограничения:

 • Нужно е наемателят да има навършени 21 години.
 • Шофьорски стаж 2 години.

Какво е включено в наемната цена:

 • 24 часа наем на автомобила.
 • Неограничен пробег на километража.
 • Оборудване на автомобила (според сезона) Зимно оборудване не се заплаща.
 • Гражданска отговорност.
 • Пълно автокаско (рент а кар каско).
 • Платена пътна такса за територията на Република България ( Винетка ).
 • 20% ДДС.
 • Автомобилът се отдава под наем измит и се получава измит.
 • Доставка и прибиране на наетия автомобил:
 • Доставката на автомобила до летище София е безплатно!
 • Доставката или прибирането в рамките на гр. София се заплаща в рамер на 10 евро. За доставка или прибиране в извън работно време, фирмата начислява допълнителна такса в размер на 15 евро. Извън границите на града, на клиента се таксува 0.50 евро на километър.

Допълнително оборудване (само по заявка):

 • Такса пътуване в чужбина – 60 Евро еднократна  ( Пълномощно, зелена карта).
 • Навигационна система – Произведена в  Китай  2 Евро, но не повече от 30 Евро за наетия период.-Навигационна система – Garmin ( Life Time)  3  Евро ,но не повече от 40 Евро за наемния период.
 • Детско столче –  3 Евро на ден, но не повече от 20 Евро за наетия период.
 • Вериги за сняг – 3 Евро на ден , но не повече от 30 Евро.
 • 3G устройство ( USB Modem). – 3 Евро на ден но не повече от 30 Евро.
 • Автомобил под наем с шофьор:
 • Наемането на шофьор в границите на Република България се заплаща по 30 евро на ден, но не повече от 8 часа. Извън работно време се заплаща по 10 Евро на всеки допълнително започнат час максимум 4 часа. За пътувания извън град София се заплащат и разходите за нощувка от наемателя.

Начин на плащане:

 • В брой.
 • По банка ( банков превод ).
 • Pay Pal.
 • Кредитна Карта – VISA, VISA ELECTRON ,V PAY, MasterCard,Maestro  (+4.5%)

 Пълните условия за наемане на автомобил :      

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1.  Наемателят трябва да притежава редовни и валидни лични документи – паспорт, лична карта, свидетелство за управление на МПС и контролен талон. Само записаните в настоящия договор лица (НАЕМАТЕЛЯТ И ДОПЪЛНИТЕЛНИЯТ ШОФЬОР) могат да управляват наетия автомобил.
2.  Минималният наемен период е двадесет и четири (24) часа.
3.  При подписване на договора се извършва оглед на автомобила, подписва се приемно – предавателен протокол и се отбелязват забележките. При връщане на автомобила отново се извършва оглед и при установяване на повреди или липси по вина на НАЕМАТЕЛЯ, те се заплащат  от същия по пазарни цени.
4. Наемната цена включва:
4.1.Поддръжка на автомобила
4.2.Застраховка „ Гражданска отговорност”
4.3. Застраховка „Пълно Автокаско” на автомобила
4.4. Платена пътна такса за Р. България  (Винетка).

II.ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА АВТОМОБИЛА

5.  Автомобилът се предава на НАЕМАТЕЛЯ в изправно техническо състояние с оборудване, отразено в приемно – предавателния протокол, неразделна част от договора, при условията на който става и връщането на автомобила. Наемателят се задължава да върне автомобила с всички предадени му документи на мястото, което е посочено в договора, в уговорения срок и в същото състояние.
6.  Автомобилът се предава измит и почистен. Ако НАЕМАТЕЛЯТ върне автомобила мръсен и непочистен, то той се задължава да заплати разходите по почистването на автомобила.
7.  При отказ на наемателя да подпише приемно – предавателния протокол при връщането на автомобила, то той се подписва едностранно от НАЕМОДАТЕЛЯ и от свидетел, удостоверяващ отказа, като констатациите в протокола обвързват и страната, отказала да го подпише и могат да се ползват като доказателство в съда.
8.  В случай на повреда на наетия автомобил, дължаща се на фабричен дефекти/или естествено износване на някой детайл, НАЕМОДАТЕЛЯТ е длъжен да подмени повредения автомобил с друг от същия вид, ако НАЕМАТЕЛЯТ желае това, в срок до 2 работни дни. НАЕМОДАТЕЛЯТ е длъжен да удължи срока на договора най-малко с толкова време, колкото е изгубено от момента на повредата до момента на подмяната на автомобила.
9.  При получаване на автомобила Наемателят заплаща на Наемодателя депозита, посочен в този договор, който гарантира добросъвестното изпълнение на задълженията на Наемателя по този договор и служи за обезщетяване на Наемодателя за вреди по наетия автомобил, настъпили по време на действието на договора. При връщане на автомобила от Наемателя, при положение, че на наетия автомобил няма щети и Наемателят е изпълнил всички  свои задължения по договора, то депозитът се възстановява на Наемателя в пълния му размер.
10.  В случай, че Наемателят не е изпълнил което и да е от своите задължения по договора, Наемодателят има право да задържи целия депозит или такава негова част, която да го възмезди за претърпените вреди по автомобила в резултат на експлоатацията му, евентуално за липсващи части или детайли, гориво или за разходите, необходими за възстановяване в това състояние, в което е бил предаден автомобила при сключване на договора. Задържането на депозит от Наемодателя в гореизброените случаи не отменя имуществената отговорност на Наемателя за вреди, претърпени от Наемодателя в размер, надхвърлящ стойността на автомобила.
11.  В случай,че НАЕМАТЕЛЯТ е предоставил данни на кредитна карта и депозитът е блокиран от нея и са на лице условия за пълното или частичното му задържане, както и условия за задържането на суми над размера на депозита, при неизпълнение на задълженията си по договора, то той дава неотменимото си и безусловно съгласие за изтеглянето на тези суми от НАЕМОДАТЕЛЯ.

III.    ЦЕНИ, НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

12.  Пълната наемна цена за автомобила и депозита се заплащат при получаване на автомобила и подписването на приемателно-предавателния протокол.
13.  Наемната цена не включва горивото. При връщане на автомобила с непълен резервоар, липсващото гориво се заплаща от НАЕМАТЕЛЯ, както и такса в размер на 20 евро.
14.  Наемната цена не включва глоби или всякакъв друг вид санкции, които се налагат от контролните органи на шофьора за неспазване от негова страна на Закона за движение по пътищата на Република България или други нормативни разпоредби.
14.1. Такса предоставяне личните данни на НАЕМАТЕЛЯ на К.А.Т. Прилага се в случай на налагане на глоба чрез електронен фиш и снимка за неспазване на ЗДП. Таксата може да бъде наложена след приключването на договора в срок до 2 години и е в размер на 39 евро.
15.  За закъснение до 4 часа НАЕМАТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на половината от дневно-наемната такса.  За закъснение от 4 до 8 часа НАЕМАТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 1 (една) дневно-наемна такса. За закъснение от 8 до 24 часа НАЕМАТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 2(две) дневно-наемни такси.

IV.ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА НАЕМАТЕЛЯ

16.  НАЕМАТЕЛЯТ носи пълна материална отговорност и се задължава независимо от вината си да заплати на НАЕМОДАТЕЛЯ при връщане на автомобила пълно обезщетение по отношение на стойността на автомобила, необходима за възстановяването му в първоначален вид, включително разноските по връщане, ремонт, пропуснати ползи от наем за времето, необходимо за възстановяване, в случаите на:
16.1.  Щети, загуби или кражби на автомобила или части от него и неговото оборудване, описано в приемно  – предавателния протокол, както и при пожар или счупване на стъкло и липса на Констативен протокол за ПТП от Полицията/КАТ.
16.2 . Щети, загуби или кражби на автомобила или части от него и неговото оборудване, описано в приемно – предавателния протокол, както и при пожар или счупване на стъкло и липса на Констативен протокол за ПТП от Полицията/КАТ, в който е констатирана вина на НАЕМАТЕЛЯ.
16.3.  Щети на автомобила или части от него и неговото оборудване, описано в приемно – предавателния протокол, както и при пожар или счупване на стъкло, които са причинени с пряк умисъл от НАЕМАТЕЛЯ.
16.4.  Щети и загуби настъпили вследствие на управление на автомобила под влиянието на алкохол или други упойващи средства.
16.5.  Щети и загуби настъпили вследствие на предоставяне на автомобила на трето лице, което не е упълномощено в договора или неприлежащо валидно свидетелство за правоуправление на наетия автомобил.
16.6.  Щети по гумите, джантите, шаси то или ходовата част  на автомобила, които не са причинени от пожар или пътнотранспортно произшествие, удостоверено с Протокол от Полицията/КАТ/.
16.7.  Невръщане от НАЕМАТЕЛЯ на свидетелство за регистрация, ключа и дистанционното за автомобила, полицата за „Гражданска отговорност”/заедно или поотделно/ при кражба на автомобила от трето лице.
16.8.  Щети настъпили при използване на автомобила за теглене на друго МПС или ремаркета, както и да участва в състезания, обучения, тренировки или изпитания: да пренася едри, насипни или други товари.
16.9.  Загубване, унищожаване или кражба на свидетелство за регистрация, ключ, дистанционно, знак за технически преглед или номера на автомобила НАЕМАТЕЛЯ заплаща разноските по възстановяването им в двоен размер.

V(1). НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ И ДЕПОЗИТ:

При направата на резервация можете да извършите частично предплащане (15% от крайната цена) или пълно предплащане с кредитна карта, банков превод. Кредитната Ви карта ще бъде таксувана с основание „UCR Universal Car Rent” – името на нашата фирма. Ако е извършена частична предплата, Наемателят трябва да заплати оставащата сума при наемането на автомобила. Възможните методи за плащане са Visa, МasterCard, банков превод или плащане в брой. При наемането на автомобила, Наемателят е длъжен да остави депозит с дебитна или кредитна карта (Visa или MasterCard) издадена на негово име. В брой или с банков превод Наемателят оставя дължимия депозит с увеличение от 100%.

V.НАЕМАТЕЛЯТ Е ДЛЪЖЕН:

17. Да не оставя ключа и свидетелството за регистрация в автомобила.
17.1.  Да ползва автомобила по предназначение и да го стопанисва с грижата на добър стопанин.
17.2.  При настъпване на злополука, щета или повреда да предприеме всички необходими мерки за спасяване, ограничаване и/или намаляване на щетите на наетото МПС.
17.3.  В случай на ПТП, кражба, щета, злополука или какъвто и да е инцидент, касаеш наетия автомобил спази изискванията на Закона за движение по пътищата и Правилника за неговото прилагане за протоколи и други документи, издавани от Полиция  /КАТ/.
При настъпване на щетата/ злополуката, НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен незабавно да уведоми НАЕМОДАТЕЛЯ за това, като съобщи и всички факти, обстоятелства и данни/имената на свидетели и др./ във връзка с нея, както и да окаже пълно съдействие на Полицията/КАТ/ за издаването на Протокол за ПТП, който е длъжен да предаде на НАЕМОДАТЕЛЯ и на застрахователната компания за изясняване на инцидента и нанесените щети.
18. Неизпълнение на задължението за връщане на наетото МПС от НАЕМАТЕЛЯ за повече от 24 часа от часа на връщане посочен в договора, се счита за обсебване и НАЕМОДАТЕЛЯТ уведомява компетентните органи, като си запазва и всички права по този договор. НАЕМАТЕЛЯТ декларира, че знае следните обстоятелства – наетата кола не е негова собственост; с настоящия договор колата му се дава да я държи, пази и управлява; наемателят няма право да третира колата като своя и ако стори това, отговаря по чл. 206 от наказателния кодекс за обсебване.
19. Ако НАЕМАТЕЛЯТ желае да удължи срока на договора, той трябва да уведоми за това НАЕМОДАТЕЛЯ не по-късно от 48 часа преди изтичане на договора и да сключи нов писмен договор.
20. НАЕМАТЕЛЯТ може да поиска продължаване срока на договора преди изтичане на срока му, включително и по телефона. В случай на съгласие от страна на НАЕМОДАТЕЛЯ, договорът се счита продължен с 24 часа. Така продълженият договор не може да бъде отново продължаван.
21.НАЕМОДАТЕЛЯТ си запазва правото да си върне владението върху автомобила, без предупреждение, по всяко време и за сметка на НАЕМАТЕЛЯ, ако автомобилът се използва от него в нарушение на настоящия договор.

VI.  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
22.  Всички изменения и допълнения на договора, както и всички документи, отразяващо изпълнението му  са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от упълномощени представители на страните.
23. За всички неуредени и произтичащи от договора случаи се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.
Договорът се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните. Неразделна част от него е и приемно –предавателния протокол.
24.  При възникнали спорове е валиден текстът на договора и общите условия на български език.
25.  С подписването на договора НАЕМАТЕЛЯТ се съгласява да бъдат преснети данните от личните му документи – паспорт /лична карта и шофьорска книжка във връзка с чл. 189 от ЗДП.

 VII. Общо уведомление за поверителност

 

Уведомление за поверителност на “Интерспейс Груп” ЕООД

I. Обща информация

Как използваме Вашите лични данни

Нашето уведомление за поверителност обяснява как събираме, използваме, споделяме и защитаваме Вашите лични данни. Ако настоящето уведомление бъде изменено в бъдещ момент, ние ще публикуваме своевременно информация за това на нашия уебсайт.

Вашите права по отношение на личните Ви данни

В съответствие с българското законодателство, Вие можете да упражните следните права, свързани с обработваните от “Интерспейс Груп” ЕООД:

 • да достъпите Вашите лични данни, които “Интерспейс Груп” ЕООД обработва, и да получите копие от тях;
 • личните Ви данни да бъдат коригирани при неточност или когато данните са непълни;
 • да поискате данните Ви да бъдат заличени, когато са налице условията за това;
 • в определените от закона случаи да изискате обработката на личните Ви данни да бъде ограничена;
 • в определените от закона случаи да направите възражение срещу обработването на Вашите лични данни;
 • да упражните правото си на преносимост на данните и да поискате данните Ви да бъдат предоставени в структуриран, широко употребяван и машинно-четим формат;
 • когато обработването се извършва на основание Вашето съгласие, да оттеглите даденото съгласие по всяко време и без заплащането на каквито и да е такси
 • да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни

Подробна информация относно условията и реда, по който можете да упражните правата си, може да намерите в Политиката за упражняване на правата на субектите на личните данни на “Интерспейс Груп” ЕООД на нашия уебсайт, както и във нашите офиси.

Как можете да се свържете с нас?

Можете да се свържете с нас на следния адрес: гр. София, ул. Баткун 14 ет. 3 офис 5, ел. поща: office@uni-carrent.com

II. Обработване на Вашите лични данни

Приемане на резервации (в офиса, по телефон или онлайн):

Какви са личните данни, които събираме

 • Име и фамилия
 • Телефон
 • Електронен адрес
 • Дата на раждане
 • Фирма/Организация (в случай, че желаете да ви бъде издадена фактура)
 • Данни на Ваша банкова карта – номер на картата и CVV код (в случай че изберете да предплатите или заплатите цялата услуга онлайн)
 • Други данни, в зависимост от въведената от Вас информация в полето „Коментар“ (в случай, че резервирате услуга онлайн).

Защо събираме Вашите лични данни

Ние събираме информация, която ни помага да Ви предложим възможно най-добра и персонализирана услуга, както и информация, за която сме нормативно задължени, съгласно българското законодателство. Вашата лична информация може да бъде съхранявана и обработвана за следните цели:

 • За да резервирате автомобил – в офис, по телефон или онлайн.

На какво правно основание събираме Вашите лични данни

 • Вашето съгласие да обработваме личните Ви данни, във връзка с резервирането на автомобил.
 • Легитимният ни интерес да споделяме данните на договорни партньори с цел поддръжката на нашият уебсайта или осъществяване на счетоводно обслужване.

За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни

 • В случай, че резервацията Ви не бъде потвърдена, поради липса на свободен автомобил за желания период, “Интерспейс Груп” ЕООД ще унищожи и няма да съхранява или обработва, по-какъвто и да е начин, предоставените от Вас данни при резервация.  

С кого споделяме Вашите лични данни

Възможно е да споделим Ваши лични данни с:

 • Договорни партньори:
 • Счетоводни компании – осъществяващи счетоводно обслужване, в случаите, когато желаете да ви бъде издадена фактура.
 • Софтуерни компании, които отговарят за поддръжката на уебсайта и/или негови отделни функционалности.

След потвърдена резервация и при сключване на договор за наем на автомобил:

 • След потвърждаване на резервацията, Ние изпращаме ваучер, съдържащ предоставените от вас данни във формата за резервация.
 • За сключване на договор за наем на автомобил е необходимо да предоставите:
 • Сканирано или хартиено копие на валидна шофьорска книжка.
 • Данни на Ваша банкова карта (номер на картата и CVV код), с която е направен депозит за използване на услугата.
 • В договора за наем на автомобил ще бъдат вписани:
 • Три имена
 • Единен граждански номер/Дата на раждане
 • Номер на валиден документ за самоличност
 • Номер на валидно свидетелство за управление на МПС и дата на валидност
 • Телефон за връзка
 • Електронен адрес
 • Данни на Ваша банкова карта – номер на картата и CVV код, от която ще бъдат удържани суми в случай, на нанесени щети по автомобила или наложени електронни глоби (чл. 189 от Закона за движение по пътищата).
 • С подписването на договора за наем на автомобил, наемателят дава своето съгласие, предоставените от него лични данни във връзка със сключването на договора, да бъдат използвани за търсене на наказателна или гражданска отговорност.

Защо събираме Вашите лични данни

Ние събираме информация, която ни помага да Ви предложим възможно най-добра и персонализирана услуга, както и информация, за която сме нормативно задължени, съгласно българското законодателство. Вашата лична информация може да бъде съхранявана и обработвана за следните цели:

 • За да Ви предоставим услугата „отдаване на автомобили под наем“, при сключването на договор за наем.
 • За да обработим транзакциите, които можете да направите във връзка с наемането на автомобил.
 • В случаите, в които сме задължени да предоставим информация на държавни институции.

На какво правно основание събираме Вашите лични данни

 • Вашето съгласие да обработваме личните Ви данни.
 • Изпълнение на договор, по който Вие сте страна, както и за действия, предхождащи сключването на договор.
 • Легитимният ни интерес да споделяме данните на договорни партньори с цел поддръжката на нашият уебсайта или осъществяване на счетоводно обслужване.
 • Законово основание (в случаите, когато е налице законово задължение за предоставяне на вашите лични данни на публични органи).

За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни

 • Личните Ви данни ще бъдат съхранени за срок от 4 години 6 месеца, съгласно изискванията на чл. 82, ал. 4 от Закона за административните нарушения и наказания и чл. 80 и 81 от Наказателния кодекс, във връзка с чл. 189 от Закона за движение по пътищата. След изтичане на този нормативно установен срок данните, съхранявани на електронен носител ще бъдат изтривани, а данните съхранявани на хартиен носител ще бъдат унищожени.

С кого споделяме Вашите лични данни

Възможно е да споделим Ваши лични данни с:

 • Държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни при спазване на нормативно установения ред.
 • Договорни партньори:
 • Счетоводни компании – осъществяващи счетоводно обслужване, в случаите, когато желаете да ви бъде издадена фактура.
 • Софтуерни компании, които отговарят за поддръжката на уебсайта и/или негови отделни функционалности.

Контактна форма на уебсайта

Какви са личните данни, които събираме

 • Име и фамилия
 • Електронен адрес
 • Телефон за връзка
 • Други данни, в зависимост от въведената от Вас информация в полето „Вашето запитване“

Защо събираме Вашите лични данни

 • За да можем да отговорим изчерпателно на Вашите запитвания.

На какво правно основание събираме Вашите лични данни

 • Вашето съгласие да обработваме личните Ви данни.
 • Легитимният ни интерес да споделяме данните със софтуерни компании, с цел поддръжката на уебсайта.

За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни

 • Личните Ви данни ще бъдат съхранени единствено за срока, който е необходим за да отговорим на Вашето запитване. Въпреки това, в случай че Вашето запитване се отнася до съдебен или друг вид спор, е възможно да запазим личните Ви данни в срок от 5 години след направеното запитване.

С кого споделяме Вашите лични данни

Възможно е да споделим Ваши лични данни с:

 • Софтуерни компании, които отговарят за поддръжката на уебсайта и/или негови отделни функционалности.